Informace o studiu na ZUŠ

Přijímací řízení

PŘIHLÁSIT SE DO ZUŠ

Organizace přijímacího řízení

 1. Noví žáci jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, na základě přihlášky vyplněné zákonnými zástupci žáka, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
 2. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky do přípravného studia od 5 let věku, do I. stupně základního studia od 7 let věku, do II. stupně základního studia od 14 let věku. Zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
 3. Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do protokolu o talentové přijímací zkoušce.
 4. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ Šternberk.
 5. O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni koncem června nebo začátkem července emailem uvedeným v přihlášce žáka. Výsledky přijímacího řízení budou rovněž k nahlédnutí na stránkách www.izus.cz.
  Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí.
 6. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímací talentové zkoušce, a to z důvodu naplnění kapacity počtu žáků školy či z jiných organizačních důvodů.

Části talentové zkoušky

logo oboru HUDEBNÍ OBOR
 • zpěv písně
 • intonace
 • rytmus
 • sluch
logo oboru VÝTVARNÝ OBOR
 • spontánnost kresby a malby
 • znalost barev
 • základní pracovní a hygienické návyky
 • všeobecné předpoklady (komunikace, samostatnost, fantazie)
logo oboru TANEČNÍ OBOR
 • pohybový projev
 • dispozice
 • rytmizace
 • improvizace
logo oboru LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 • pohybové dispozice
 • mluvní předpoklady
 • představivost (schopnost uplatnit fantazii v jednoduchých improvizacích)
 • všeobecné předpoklady (komunikace, samostatnost, fantazie)

Kritéria přijímacího řízení

Ke studiu v jednotlivých uměleckých oborech jsou přijímáni žáci, kteří prokáží vhodné předpoklady ke studiu, mají odpovídající tělesné i psychické dispozice a úspěšně vykonají přijímací talentové zkoušky.

Komise vyhodnotí výsledky jednotlivých částí talentové zkoušky podle konkrétních kritérií hodnocených bodovou škálou.

10–9 bodů:suverénní a jistý projev, žák bezchybně zvládá
8–6 bodů:dobré provedení, žák zvládá s lehkými nepřesnostmi a zaváháním
5–3 body:nejisté provedení, vetší nepřesnosti, chyby
2–0 bodů:projev se značnými nedostatky, žák nezvládá

Žák je přijat ke studiu, pokud úspěšně složí přijímací talentovou zkoušku tj. s hodnocením maximálně 40 a minimálně 15 bodů.

Školné

logo oboru HUDEBNÍ OBOR
 • individuální výuka – 400 Kč / měsíc
 • skupinové vyučování – 300 Kč / měsíc
 • Rákosníček – 300 Kč / měsíc
logo oboru VÝTVARNÝ OBOR
 • přípravné i základní studium – 300 Kč / měsíc
logo oboru TANEČNÍ OBOR
 • přípravné i základní studium – 300 Kč / měsíc
logo oboru LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 • přípravné i základní studium – 300 Kč / měsíc

Platba školného je splatná v následujících termínech:

 • 1. pololetí – do 15. září
 • 2. pololetí – do 15. února

Školné je možno uhradit pouze bezhotovostně.

Povinné informace GDPR Prohlášení o přístupnosti