Realizace výuky od pondělí 12. dubna

Od pondělí 12. dubna se vrací do ZUŠ individuální prezenční výuka (1 žák - 1 učitel) v hudebním oboru. Individuální výuka ve zpěvu a výuka hry na dechové nástroje může probíhat bez ochrany dýchacích cest. Žáci se při individuální výuce v ZUŠ netestují.

Kolektivní výuka v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru bude nadále probíhat v distančním režimu, povoleny jsou jen individuální konzultace, které si můžete domluvit se svými pedagogy.

Ve škole je třeba dodržovat hygienická opatření – chirurgické roušky (žáci do 15 let), respirátory (žáci nad 15 let, zaměstnanci), dezinfekce u vstupu a dezinfekce povrchů, rozestupy, větrání.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT