Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Počet žáků celkem 338.

Pedagogičtí pracovníci

Ciba Petr, ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra

Čapková Jaroslava, Mgr., stat. zástupce ředitele, hra na klavír

Ďubková Karla, Mgr., hra na klavír

Fischer Jiří, Mgr., hra na flétnu (zástup za MD)

Fischer Marek, dipl. um., hra na klavír, hra na elektrické klávesy

Gregor Zdeněk, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu

Hublarová (Filipová) Veronika, dipl. um., hra na klavír

Kohoutková Anna, Bc., sólový zpěv

Kovářová Andrea, BcA., DiS., hra na violoncello

Kučera Jan, Mgr., hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu

Lukáš Radim, BcA., hra na klarinet, hra na saxofon

Margholdová Tamara, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček

Oulehla Vlastimil, dipl. um., hra na bicí nástroje

Pánek Martin, dipl. um., hra na kytaru

Polzerová Romana, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu (MD)

Pospíšil Jan, hra na kytaru, hudební nauka

Pospíšilová Vlasta, hra na elektrické klávesy

Pouzalová Miloslava, hra na akordeon, hra na cimbál

Řondková Ludmila, hra na housle

Sova Jiří, hra na housle, hra na kytaru

Šárník Pavel, Bc., hra na trubku, hra na zobcovou flétnu

Šindler Josef, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu

Wrnatová Hana, Bc., hra na klavír, hra na elektrické klávesy

 

Hudební soubory ZUŠ Šternberk 

 

Soubor bicích nástrojů - Groovy Mallets 

Dechový orchestr Harmonie Šternberk 

Trio trubek

Výtvarný obor ZUŠ Šternberk má dlouholetou tradici, byl založen již v roce 1966. Výuka VO rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Důležitý je i výchovná aspekt, především vcítění se a prožívání. To vše vede k citovému i morálnímu rozvíjení osobnosti dítěte.

Výuka probíhá v přípravném stupni (ve věku 6-8 let), v 1. stupni (8-14 a v 2. stupni (14-18) základního studia. Učební osnovy jsou plněny v předmětech PLOŠNÁ TVORBA (kresba, malba, grafika), PROSTOROVÁ TVORBA (modelování a plastická tvorba), OBJEMOVÁ A AKČNÍ TVORBA a VÝTVARNÁ KULTURA.

Podmínkou pro přijetí do VO ZUŠ je hlavně tvořivá aktivita dítěte, které je mnohdy důležitější než výtvarné nadání.

Absolvování VO ZUŠ umožňuje žákům vstup na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Počet žáků celkem 120, z toho:

přípravná výtvarná výchova: 28 žáků,

I.stupeň: 83 žáků,

II.stupeň: 9 žáků

Pedagogičtí pracovníci

Křížová Leona, Mgr.

Kuba Petr, akad. soch.

Taneční výchova rozvíjí smysl pro kultivovaný pohyb v souladu s hudební předlohou.

V počátcích výuky si děti osvojují základy tanečního pohybu, správné držení těla a pohybové návyky v předmětu průpravná taneční výchova. V dalších ročnících se žáci věnují všem tanečním disciplínám, které nabízejí učební plány. Mezi ně patří hodiny klasického, novodobého a lidového tance.

Novodobý tanec je prezentován výrazovým a scénickým tancem. Lidový tanec seznámí děti s národními tradicemi a zvyky nejen českých a moravských oblastí. Základem pro každého tanečníka je však klasický tanec, který má stoletou tradici a je vrcholem tanečního umění. Samostatným předmětem je potom taneční praxe, což jinými slovy znamená práci v tanečním souboru a přípravu tanečních představení pro veřejnost.

Věk přijetí do přípravného studia: 5 let

Forma přijímací zkoušky:  volná

Obsah přijímací zkoušky: volné kyčelní klouby, rytmus, pohybové předpoklady a estetický projev

Forma postupové zkoušky:  závěrečné vystoupení

Forma závěrečné zkoušky:  absolventské představení

Studium tanečního oboru se člení:

přípravná taneční výchova PTV - pro děti 5–7 let

Výuka se zaměřuje na správné držení těla, rozvoj pohybové koordinace a hudebního cítění. Využívá nejrůznějších pohybových her a cvičení, které rozvíjejí přirozený taneční projev dítěte. Výuka probíhá jednou týdně 45 min.

základní studium I. stupně 1-7 ročník - pro děti 7–14 let

Žáci se detailně zaměřují na správné držení těla, rozvoj jeho jednotlivých částí a vytvoření celkové harmonie pohybu prostřednictvím jednotlivých tanečních technik, na utváření prostorového a hudebního cítění.

základní studium II. stupně 1- 4 ročník - pro děti 14–18 let 

Cílem výuky studia II. stupně je více zdokonalovat jednotlivé taneční techniky, podporovat taneční fantazii, kreativitu žáka a jeho osobitý pohybový projev.

Počet žáků celkem 117, z toho:

přípravná taneční výchova: 27 žáků,

I.stupeň: 84 žáků,

II.stupeň: 6 žáků

Pedagogičtí pracovníci

Brázdilová Martina, Dis.

Kamanová Květoslava

Hlavní náplní výuky je tvořivá dramatická hra, ve které jsou žáci vedeni k přirozenému jednání v situaci, učí se rozumět vazbě mezi jednáním fiktivních osob a svým vlastním životem. Prostřednictvím vstupu do fiktivní situace se žáci učí chápat důsledky svého jednání, přičemž základem je efektivní komunikace a kooperace s druhými. Obor směřuje k celkovému rozvoji osobnosti. Prostřednictvím tvořivých dramatických činností obor rozvíjí výrazové prostředky komunikace a dramatického umění (tělo a hlas) a seznamuje s principy divadelní tvorby.

Obor nabízí širokou škálu činností – práci s maskou, s loutkou, pohybové hry a cvičení, hlasové hry a cvičení, vlastní literární tvorbu, dramatické hry, práci s literaturou jako zdrojem pro tvorbu dramatického tvaru a mnoho dalšího.

Komu je určeno:

Přípravné studium je určeno žákům od 5 let, Základní studium I. stupně je určeno žákům od 7 let, Základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let.

Počet žáků v oboru: 18

Vyučující:

MgA. Jana Jurkasová

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18