Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Šternberk, je příspěvkovou organizací Města Šternberk, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. přijímaní uchazečů k Základnímu uměleckému vzdělávání,
 2. zajištění Základního uměleckého vzdělávání,

Kontaktní adresa správce:

Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, Olomoucká 1289/3, IČ: 47654473, telefon: +420585012656, e-mail: rozsypalova@zus-sternberk.cz, ID datové schránky:236mvei

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, Olomoucká 1289/3, telefon: +420 585012656, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: 236mvei

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2017/2018

Pedagogičtí pracovníci

Brázdilová Martina, Dis, taneční obor   -    rozvrh

Ciba Petr, ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra  -    rozvrh

Čapková Jaroslava, Mgr., stat. zástupce ředitele, hra na klavír  -    rozvrh

Ďubková Karla, Mgr., hra na klavír -    rozvrh

Fischer Jiří, Mgr., hra na flétnu (zástup za MD) -    rozvrh

Fischer Marek, dipl. um., hra na klavír, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Gregor Zdeněk, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Hublarová (Filipová) Veronika, dipl. um., hra na klavír (MD) -    rozvrh

Jurkasová Jana, MgA., literárně-dramatický obor -    rozvrh

Kamanová Květoslava, taneční obor -    rozvrh

Kohoutková Anna, Bc., sólový zpěv -    rozvrh

Kovářová Andrea, BcA., DiS., hra na violoncello -    rozvrh

Křížová Leona, Mgr., výtvarný obor -    rozvrh

Kuba Petr, akad. soch., výtvarný obor -    rozvrh

Kučera Jan, Mgr., hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Lukáš Radim, BcA., hra na klarinet, hra na saxofon -    rozvrh

Margholdová Tamara, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček -    rozvrh

Oulehla Vlastimil, dipl. um., hra na bicí nástroje  -    rozvrh

Pánek Martin, dipl. um., hra na kytaru  -    rozvrh

Polzerová Romana, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu (MD) -    rozvrh

Pospíšil Jan, hra na kytaru, hudební nauka -    rozvrh

Pospíšilová Vlasta, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Pouzalová Miloslava, hra na akordeon, hra na cimbál -    rozvrh

Řondková Ludmila, hra na housle -    rozvrh

Sova Jiří, hra na housle, hra na kytaru -    rozvrh

Šárník Pavel, Bc., hra na trubku, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Šindler Josef, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Wrnatová Hana, Bc., hra na klavír, hra na elektrické klávesy (zástup za MD)  -    rozvrh

Nepedagogičtí pracovníci

Rozsypalová Dana, ekonom, účetní, správa majetku, administrativa

Sedláková Jana, školnice

ZUŠ Šternberk byla založena 1. listopadu 1945. Vybudováním tehdejší Městské hudební školy byl pověřen Bohuslav Dratva, který se stal i jejím prvním ředitelem. V této funkci působil až do roku 1971. Škola byla původně jednooborová (pouze hudební obor) a 120 žákům se pedagogicky věnovalo 8 učitelů.

 

Postupně docházelo k navyšování počtu žáků i učitelů a přibývaly studijní obory. Ve funkci ředitelů následovali Bohuslava Dratvu Václava Rodová - Tomaníková (1971 - 1992) a Mgr. Rostislav Aberle (1992 - 1999).
V současnosti má škola všechny čtyři studijní obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Ve školním roce 2003/2004 byla při ZUŠ Šternberk zřízena pobočka v Bohuňovicích, kde se vyučuje hudební a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 600 žáků, které vyučuje 28 pedagogických pracovníků (blíže v sekci studijní obory). Ředitelem školy je Petr Ciba, zástupkyní ředitele Mgr. Jaroslava Čapková.

Ředitel školy stanovuje pro školní rok 2017/2018 výši příspěvku žáků na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole.

Hudební obor

 • individuální výuka 350,- Kč měsíčně
 • skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – individuální výuka 350,- Kč měsíčně
 • elektrické klávesy – skupinová výuka 250,- Kč měsíčně
 • Rákosníček - 250,- Kč měsíčně

Výtvarný obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Taneční obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně

Literárně-dramatický obor

 • přípravné i základní studium 250,- Kč měsíčně


Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje ředitel základní umělecké školy platby školného takto:

 • 1. pololetí uhradit do 31. října 2017
 • 2. pololetí uhradit do 15. února 2018

Školné je možno uhradit pouze bezhotovostně, a to:

 • příkazem k úhradě z vašeho na náš účet (žáci, resp. jejich zákonní zástupci obdrží žádost o zaplacení emailem prostřednictvím informačního systému iZUŠ)

 

Petr Ciba,
ředitel ZUŠ Šternberk

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18