Zápis na školní rok 2021/2022

Zápis se koná 7. - 11. června 2021 od 13 – 17 hodin.

K přijímacímu řízení je třeba přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku. Odkaz na přihlášku naleznete na tomto webu na záložce STUDIUM.

Nabízená studijní zaměření (zaměření označená * se vyučují i na pobočce v Bohuňovicích):

 • Hudební obor
  • oddělení hudební nauky a PHV - Rákosníček
  • oddělení dechových nástrojů - Hra na zobcovou flétnu*, flétnu*, klarinet*, saxofon*, trubku, lesní roh, trombon, tubu, baskřídlovku/baryton a hoboj
  • oddělení smyčcových nástrojů - Hra na housle, violoncello a kontrabas*
  • oddělení lidových nástrojů - Hra na kytaru (klasickou*, elektrickou, basovou*), cimbál a akordeon
  • oddělení bicích nástrojů - Hra na bicí nástroje
  • oddělení klávesových nástrojů - Hra na klavír*, varhany a elektronické klávesové nástroje*
  • pěvecké oddělení - Sólový zpěv
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba
 • Taneční obor
  • Taneční tvorba*
 • Literárně-dramatický obor
  • Dramatická tvorba

Realizace výuky od pondělí 24. května

S účinností od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování.

Osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků je umožněna pro účastníky vzdělávání za následujících podmínek, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

 1. prokáže, že
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 5. Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

 • podpora společného vzdělávání
 • vzdělávání pedagogů
 • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
 • podpora nových metod ve výuce
 • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
 • tandemová a projektová výuka
 • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT